Sõiduki omaniku muutumine

Liikluskindlustuse lepingu automaatne üleminek Näited lepingu üleminekust Tegevused lepingu üleminekul Selgitused lepingu automaatse ülemineku kohta

Liikluskindlustuse lepingu automaatne üleminek

Kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja – ehk kindlustuskohustusega isik – muutub, läheb liikluskindlustuse leping automaatselt üle uuele omanikule või vastutavale kasutajale. Üleminek toimub liiklusregistris vastava kande tegemise hetkel.

Kindlustuskohustusega isik on isik, kes on liiklusregistris märgitud sõiduki vastutavaks kasutajaks või omanikuks (kui vastutavat kasutajat ei ole).

Kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused, sh kohustus tasuda kindlustusmakse, lähevad üle olenemata sellest, kas eelmine kindlustusvõtja oli kindlustuskohustusega või muu isik.

Kui kindlustusmakse oli omaniku muutuse ajaks tasumata, siis nõuab kindlustusandja seda isikult, kes sõiduki omandas.

Kui leping on sõiduki uuele omanikule üle läinud ja pärast seda leping lõpetatakse, siis on sõiduki uuel omanikul õigus kasutamata kindlustusmaksele.

Kui kindlustusvõtja tahab sõiduki müügi tõttu liikluskindlustuse lepingu poolte kokkuleppel lõpetada, võib kindlustusandja sellest keelduda, sest sõidukil peab olema pidev kindlustusakaitse.

Kui omanik või vastutav kasutaja on liiklusregistris muutunud, siis on leping üle läinud ja eelmisel kindlustusvõtjal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

Kui sõidukil on liiklusregistri järgi uus vastutav kasutaja, siis ei saa eelmine vastutav kasutaja nõuda kindlustuslepingu lõpetamist sel põhjusel, et leping, mille alusel ta sõidukit kasutas, on lõppenud.

Tagasi üles

Näited lepingu üleminekust

Kindlustusvõtja enne muutust Muutus liiklusregistri andmetes Selgitus

Sõiduki omanik

Sõiduki omanik muutub, vastutavat kasutajat ei määrata

Sõiduki uus omanik asub kindlustusvõtja kohale.
Eelmisel kindlustusvõtjal ei ole õigust lepingut lõpetada enne liiklusregistri muutmiskannet, sest tal on kindlustuskohustus.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 

Määratakse vastutav kasutaja, varem vastutavat kasutajat ei olnud

Sõiduki vastutav kasutaja asub kindlustusvõtja kohale. 
Eelmisel kindlustusvõtjal ei ole õigust lepingut lõpetada enne liiklusregistri muutmiskannet, sest tal on kindlustuskohustus.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 

Sõiduki vastutav kasutaja muutub

Sõiduki uus vastutav kasutaja asub kindlustusvõtja kohale.
Eelmisel kindlustusvõtjal on õigus leping lõpetada enne liiklusregistri muutmiskannet, kui tal ei ole kindlustushuvi.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

Vastutav kasutaja

Sõiduki omanik muutub, vastutavat kasutajat ei määrata

Sõiduki uus omanik asub kindlustusvõtja kohale, kui leping kehtib liiklusregistris muutuse tegemise hetkel. 
Eelmisel kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping enne liiklusregistri muutmiskannet lõpetada üksnes siis, kui leping, mille alusel ta sõidukit kasutas, lõppeb.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 

Muutuvad nii sõiduki omanik kui ka vastutav kasutaja

Sõiduki uus vastutav kasutaja asub kindlustusvõtja kohale, kui leping kehtib liiklusregistris muutuse tegemise hetkel.
Eelmisel kindlustusvõtjal on õigus kindlustuseping enne liiklusregistri muutmiskannet lõpetada üksnes siis, kui leping, mille alusel ta sõidukit kasutas, lõppeb.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 

Sõiduki vastutav kasutaja muutub, sõiduki omanik ei muutu

Sõiduki uus vastutav kasutaja asub kindlustusvõtja kohale, kui leping kehtib liiklusregistris muutuse tegemise hetkel.
Eelmisel kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping enne liiklusregistri muutmiskannet lõpetada üksnes siis, kui leping, mille alusel ta sõidukit kasutas, lõppeb.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

Kindlustushuviga muu isik

Muutub sõiduki omanik või vastutav kasutaja või omanik ja vastutav kasutaja

Sõiduki uus vastutav kasutaja või omanik (kui vastutavat kasutajat ei määrata), asub kindlustusvõtja kohale, kui leping kehtib liiklusregistris muutuse tegemise hetkel.
Eelmisel kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping lõpetada enne liiklusregistri muutmiskannet, kui tal ei ole kindlustushuvi.
Eelmine kindlustusvõtja ei saa lõpetada lepingut pärast liiklusregistri muutmiskannet, sest tal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 

Tagasi üles

Tegevused lepingu üleminekul

Kindlustusleping läheb üle automaatselt. Sellest hoolimata on tavaline, et:

  • uus kindlustusvõtja teavitab muutusest kindlustusandjat
  • uus kindlustusvõtja ja kindlustusandja lõpetavad poolte kokkuleppel kindlustuslepingu
  • uus kindlustusvõtja ja kindlustusandja sõlmivad uue kindlustuslepingu

Kindlustuslepingu tingimustes võib olla kokku lepitud, et kindlustusandja arvutab kindlustusmakse ümber, kui riskiasjaolud muutuvad. Kindlustusvõtja muutus on riskiasjaolude muutus.

Omanikul või vastutaval kasutajal on õigus pärast registreerimist sõlmida kindlustusleping mõne teise kindlustusandjaga. Eelmisele kindlustusandjale ei pea esitama eraldi lepingu lõpetamise avaldust. Piisab, kui omanik või vastutav kasutaja sõlmib kindlustuslepingu teise kindlustusandjaga.

Kui uus omanik või vastutav kasutaja tahab eelmiselt kindlustusandjalt (sellelt kindlustusandjalt, kellega sõlmitud leping uue lepingu tõttu automaatselt lõppes) lõpetatud lepingu alusel ette makstud kindlustusmakset tagasi saada, peab ta esitama eelmisele kindlustusandjale avalduse.

Liiklusregistris toimunud muutused on kindlustusandjale teada. Kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja on muutunud, esitab kindlustusandja kõik selle lepinguga seotud teated (arve, uue maksetähtpäeva teade, pakkumus järgmiseks kindlustusperioodiks jms) uuele kindlustuskohustusega isikule.

Kui kindlustusandjal ei ole uue omaniku või vastutava kasutaja kontaktandmeid, siis kasutab kindlustusandja kontaktandmetena tema postiaadressi rahvastikuregistris.

Tagasi üles

Selgitused lepingu automaatse ülemineku kohta

Kindlustuslepingu automaatne üleminek tuleneb liikluskindlustuse seadusest ja sama põhimõte on ka võlaõigusseaduses. Nende sätetega soovib riik kaitsta asjaosalisi ehk teisisõnu:

  • eesmärk on tagada pidev kindlustuskaitse, nii et omaniku või vastutava kasutaja muutumisega seotud asjaajamised (lepingu sõlmimine, kanded liiklusregistris jms) ja võimalikud tõrked ei seaks ohtu kindlustuskaitset
  • kui kindlustuskaitse ei ole pidev, vastutavad selle eest sõiduki müüja ja ostja. Kindlustuseta sõidu eest on ette nähtud trahv. Kui kindlustuseta sõidu ajal põhjustatakse kahju, siis on kindlustusandjal tagasinõude õigus
Tagasi üles