Remondiettevõtte valik

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule. Tavaliselt hüvitatakse sõiduki taastusremondi kulu.

Kahju hüvitamise eesmärk on taastada võimaluste piires olukord, mis valitses enne kindlustusjuhtumit. Kindlustusandja hüvitab kulud, mida on vaja selleks, et viia sõiduk endisse seisukorda. Sõiduki taastamine peab toimuma mõistlikel tingimustel.

Kahju suurust hinnatakse taastamiskulude kohta esitatud andmete ja tõendite alusel.

Sõiduki taastamisel kasutatakse kvaliteetseid varuosi, mis on asendatavaga sama kulunud. Kui ei ole võimalik hankida kasutatud varuosa, siis kasutatakse uut varuosa.

Kuidas valitakse remondiettevõte?

Kahju kannatanul on õigus valida talle sobiv autoremondiettevõte. Kindlustusandja peab hüvitama mõistlikud kulud, mida on vaja kindlustusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks.

Tavaliselt tugineb kindlustusandja kahju hüvitades kannatanu valitud autoremondiettevõtte kalkulatsioonile, kui:

  • kannatanu on selle ettevõtte lojaalne klient, s.t on tellinud temalt varasemad hooldus- ja remonditööd ning läbinud selles ettevõttes õigel ajal tehnohooldused
  • see ettevõtte teeb sõiduki taastamiseks võrreldes teistega mõistliku pakkumise

Kui kindlustusandja hinnangul ületab kannatanu valitud ettevõtte kalkulatsioon mõistlikke kulutusi, siis transporditakse sõiduk hinnangu koostamiseks kindlustusandja nimetatud ettevõttesse.

Kui remondiettevõtte valikul tekib erimeelsusi, on oluline, et kannatanu valitud remondiettevõte ja kindlustusandja suhtleksid omavahel. Näiteks kui on tarvis viia sõiduk ühest remondiettevõttest teise, et teha konkureerivaid remondipakkumisi, siis lepivad pooled sõiduki transpordis kokku.

Kui kahju kannatanu soovib sõiduki taastamist enda valitud ettevõttes, kuid selle ettevõtte kalkulatsioon ei ole kindlustusandja hinnangul mõistlik, siis hüvitab kindlustusandja remondikulu mõistlikus mahus ja ülejäänud osa jääb kannatanu enda kanda.

Kui kannatanu vajab sõiduki taastusremondi korraldamisel abi, siis piirdub kindlustusandja abistamiskohustus sellega, et ta soovitab remondikohti. Kindlustusandja ei pea korraldama sõiduki taastusremonti, s.t sõlmima remondilepingut, toimetama sõiduki remonti jms.

Kindlustusandja võib soovitada sõiduki taastusremonti oma koostööpartneri juures, kuid kannatanu on remondikohta valides vaba.

Hüvitise maksmine rahas on lubatud üksnes siis, kui sõidukit ei ole võimalik taastada, sõiduki taastusremont on ebamõistlik või kindlustusandja ja kannatanu on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas. Selline kokkulepe on erandlik.

Kuidas korraldatakse sõiduki taastamine ja kuidas selle eest tasutakse?

Taastusremondi korraldab kahju kannatanu, s.t tema tellib remonditöö ja sõlmib remontijaga lepingu.

Remondiettevõttele peab remondi eest tasuma kannatanu. Andmaks kannatanule ja ka ettevõttele kindluse, et remondiarve saab kindlasti makstud, võib kindlustusandja väljastada garantiikirja, et ta tasub kannatanu eest taastusremondi maksumuse.

Kelle poole pöörduda, kui taastusremont ei ole kvaliteetne?

Kui kannatanu leiab, et sõiduki taastusremont ei ole kvaliteetne:

  • tuleb esmalt pöörduda remondi tegija poole ja paluda puudused kõrvaldada
  • kui remondi tegija poole pöördumine tulemust ei anna, siis tuleb pöörduda kindlustusandja poole

Kui sõiduk taastatakse kindlustusandja määratud või soovitatud remondiettevõttes, peab kindlustusandja tagama tehtud töö ja kasutatud materjalide kvaliteedi. Kui remondiettevõtte valis kannatanu, siis ei vastuta kindlustusandja ebakvaliteetse taastusremondi eest.