Kindlustusandja

Liikluskindlustuse lepingu sõlmivad kindlustusvõtja ja kindlustusandja. Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse, kindlustusandja põhikohustus on lepingus ettenähtud juhul kindlustushüvitis välja maksta.

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise õigus Kindlustusandja vahetamine

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise õigus

Sõiduk Kindlustuspoliisi kohustuslikkus ja selle väljastamise õigus

Eesti liiklusregistris registreeritud mootorsõiduk või haagis (edaspidi sõiduk)

Eestis kasutatav tramm või troll või nende haagis

Eestis väljastatud transiitnumbrimärgiga sõiduk

Eestis välja antud teisaldatava riikliku registreerimismärgiga (PROOV) sõiduk

Liiklemiseks peab sõidukil olema kindlustuspoliis, mille on väljastanud Eesti tegevusloaga kindlustusandja või välisriigi kindlustusandja filiaal.

Poliisi väljastanud kindlustusandja või välisriigi kindlustusandja filiaal peab olema Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) liige.

Näiteks ei tohi ühegi teise riigi kindlustusandja, kes ei ole LKF-i liige, anda liikluskindlustuse poliisi Eesti liiklusregistris registreeritud sõidukile, v.a piiratud juhul teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki (edaspidi lepinguriik) toimetatavale sõidukile.

Liiklusregistris registreeritakse lisaks mootorsõidukitele ka maastikusõidukeid. Nendele ei saa liikluskindlustust sõlmida.

Eestis välja antud transiitmärgiga sõiduki kindlustuskaitse lõppeb, kui lõppeb transiitmärgi kehtivus. Kui transiitmärgi kehtivus on lõppenud, on tegu registreerimata ja kindlustamata sõidukiga, millega ei tohi teel liigelda.

Numbrimärgiga PROOV sõiduki kindlustuspoliisil peab lisaks numbrimärgile olema märgitud ka sõiduki andmed (mark, mudel, tehasetähis) ja need peavad poliisil ja sõiduki dokumentides kokku langema.

Ülaltoodud tingimustele vastava kindlustusandja kindlustuspoliis peab olema ka välisriigile kuuluval sõidukil, mis on kantud Eesti liiklusregistrisse, näiteks Eestis väljastatud diplomaatilise sõiduki registreerimismärgiga sõidukil.

Erandina ei pea Eestis liigeldes olema kehtivat poliisi kaitseväe, kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitsei sõidukil.    

Eesti liiklusregistris registreeritud sõiduk, mida toimetatakse teise lepinguriiki 

Liiklemiseks peab sõidukil olema kindlustuspoliis, mille on väljastanud:

  • Eesti tegevusloaga kindlustusandja või välisriigi kindlustusandja filiaal, mis on LKF-i liige, või
  • kindlustusandja, kellel on õigus sihtkohariigis liikluskindlustuse lepinguid sõlmida

Lepinguriigi kindlustusandja õigus sõlmida liikluskindlustust võib olla seotud tegevusloa omamise või vastava riigi garantiifondi liikmelisusega.

Lepinguriigi, v.a Eesti kindlustusandja õigus sõlmida kindlustusleping Eesti liiklusregistris olevale sõidukile kehtib üksnes siis, kui sõiduk transporditakse pärast omandamist vastavasse lepinguriiki ja see lepinguriik on sõiduki omandanud isiku alaline elu- või asukoht.

Teise lepinguriigi kindlustusandja õigus sõlmida Eesti registris olevale sõidukile kindlustusleping kehtib kuni 30 päeva alates sõiduki sihtkoha riiki toimetamise algusest.

Registreerimata sõiduk, mille põhiasukoht[1] on Eesti

 

Sellise sõidukiga ei tohi liigelda. Seega ei saa sellisel sõidukil olla ka liikluskindlustust.

Võib ette tulla olukordi, kus sõiduk kannab välisriigi transiitnumbrimärki, mille kehtivus lõppeb riigipiiri ületamisel. Selline sõiduk on registreerimata sõiduk ja sel ei saa olla kindlustust.

Samuti võib ette tulla olukordi, kus sõiduk kannab välisriigi numbrimärki, kuid sõiduk on välisriigi registrist kustutatud. Ka selline sõiduk on registreerimata sõiduk, millega ei tohi liigelda, samuti ei saa sellisel sõidukil olla liikluskindlustust.

Lepinguriigis, v.a Eestis, registreeritud sõiduk

Liiklemiseks peab sõidukil olema kindlustus, kui lepinguriigis, kus sõiduk on registreeritud, peab selline sõiduk olema kindlustatud. Poliisi võib olla väljastanud kindlustusandja, kellel on õigus lepinguriigis, kus sõiduk on registreeritud, liikluskindlustuse lepinguid sõlmida.

Kindlustuskaitse nõuded võivad erineda haagiste ja traktorite puhul.

Näiteks ei pea Rootsis registreeritud haagistel olema Rootsis liigeldes eraldi kindlustust, kui haagist veab Rootsis registreeritud sõiduk. Haagisega tekitatud kahju hüvitatakse haagist vedava sõiduki kindlustuslepingu alusel.

Näiteks Leedus registreeritud sõidukile võib liikluskindlustuse anda üksnes kindlustusandja, kellel on õigus sõlmida liikluskindlustuse lepinguid Leedus. Selline kindlustusandja peab olema Leedu garantiifondi liige.

Lepinguriigis registreeritud sõidukiga Eestis liiklemiseks ei pea olema rohelist kaarti. Piisab lepinguriigi kindlustuspoliisist.

Lepinguriigis, v.a Eestis, registreeritud sõiduk, mis toimetatakse Eestisse

Liiklemiseks peab sõidukil olema kindlustuspoliis, mille on väljastanud:

  • Eestis väljaantud tegevusloaga kindlustusandja või välisriigi kindlustusandja filiaal, mis on LKF-i liige, või
  • selle lepinguriigi kindlustusandja, kus sõiduk on registreeritud (tal peab olema ka õigus selles lepinguriigis liikluskindlustust sõlmida)

Vt ka selgitusi Eestis registreeritud sõiduki kohta, mida toimetatakse teise lepinguriiki.

Oluline on jälgida, et sõiduk oleks registreeritud kogu transpordi vältel. Näiteks võib sõiduki Rootsist Eestisse transportimisel olla tingimus, et sõiduk kustub automaatselt registrist, kui sõiduk ületab riigipiiri. Sellisel juhul ei tohi sõidukiga Eestis liigelda, sest tegu on registreerimata ja kindlustamata sõidukiga. 

Lepinguriigis, v.a Eestis, registreeritud sõiduk, mis toimetatakse Eesti kaudu teise lepinguriiki

Liiklemiseks peab sõidukil olema kindlustuspoliis, mille on väljastanud:

  • selle lepinguriigi kindlustusandja, kus sõiduk on registreeritud (tal peab olema ka õigus selles lepinguriigis liikluskindlustust sõlmida), või
  • selle lepinguriigi kindlustusandja, kuhu sõiduk toimetatakse (tal peab olema ka õigus selles lepinguriigis liikluskindlustust sõlmida)

Vt ka selgitusi Eestis registreeritud sõiduki kohta, mida toimetatakse teise lepinguriiki.

Registreerimata sõiduk, mille põhiasukoht on lepinguriik, v.a Eesti

Kui samalaadse sõiduki registreerimine lepinguriigis on kohustuslik, siis sellise sõidukiga ei tohi liigelda ja sel sõidukil ei saa olla kehtivat liikluskindlustuse poliisi. 

Rohelise kaardi riigis, v.a lepinguriigis, registreeritud sõiduk

Liiklemiseks peab sõidukil olema:

  • roheline kaart, mille on väljastanud selle riigi kindlustusandja, kus sõiduk on registreeritud (tal peab olema ka õigus selles lepinguriigis rohelist kaarti väljastada), või
  • lepinguriigi, sh Eesti kindlustusandja piirikindlustus

Näiteks Venemaa sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Venemaa kindlustusandja roheline kaart või lepinguriigi kindlustusandja piirikindlustus.

Erinevalt ülaltoodust ei olene kindlustuse kohustuslikkus sellest, kas välisriigis, kus sõiduk on registreeritud, on kindlustuskaitse kohustuslik.

Sõiduk, mis on registreeritud riigis, mis ei kuulu rohelise kaardi riikide hulka

Liiklemiseks peab sõidukil olema lepinguriigi, sh Eesti kindlustusandja piirikindlustus.

Näiteks Ameerika Ühendriikides registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema lepinguriigi piirikindlustus.

Registreerimata sõiduk, mille põhiasukoht ei ole lepinguriik

Liiklemiseks peab sõidukil olema kehtiv lepinguriigi, sh Eesti kindlustusandja piirikindlustus, kui sõiduk kuuluks Eestis registreerimisele.

Näiteks ei pea Venemaal mopeede registreerima. Venemaal põhiasukohta omavat ja registreerimata mopeedi võib Eestis kasutada, kui sellel on piirikindlustus. Sealjuures on oluline, et mopeedi põhiasukohaks loetakse Venemaa üksnes siis, kui mopeedi juhi alaline elukoht on Venemaal. 

[1] Sõiduki põhiasukoht on riik, kus sõiduk on registreeritud, või kui registreerimist ei nõuta, siis riik, kus on sõidukit valdava isiku alaline elu- või asukoht.

Tagasi üles

Kindlustusandja vahetamine

Kindlustusvõtja saab vabalt valida kindlustusandja, kellega sõlmida liikluskindlustuse leping.

Eestis liikluskindlustust pakkuvate kindlustusandjate nimekiri

Kindlustusandja valikuks on hea kasutada LKF-i liikluskindlustuse kalkulaatorit.

Kindlustuslepingu saab sõlmida kuni üheks aastaks. Kindlustusvõtja saab kaaluda ja valida endale sobiva kindlustusandja enne iga kindlustusperioodi lõppu. Seega ei seo kindlustusvõtja end ühe kindlustusandjaga auto kasutusperioodi lõpuni.

Mõlemad pooled peavad kindlustuslepingut täitma. Kindlustusvõtja ei saa nõuda kindlustusandjalt lepingu lõpetamist või kindlustusmakse muutmist põhjusel, et soovib kindlustusandjat vahetada.

Erandina saab kindlustusandjat vahetada kindlustusperioodi sees, kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja muutub. Pärast sõiduki omanikuks või vastutavaks kasutajaks registreerimist võib isik sõlmida kindlustuslepingu mõne teise kindlustusandjaga. Eelmisele kindlustusandjale ei pea esitama eraldi lepingu lõpetamise avaldust. Piisab, kui uus omanik või vastutav kasutaja isik sõlmib kindlustuslepingu teise kindlustusandjaga.

Kui kindlustuskohustusega isik tahab eelmiselt kindlustusandjalt (selle lepingu kindlustusandja, kellega sõlmitud leping uue lepingu sõlmimise tõttu automaatselt lõppes) tagasi saada lõpetatud lepingu järgi ette makstud kindlustusmakset, peab ta esitama avalduse eelmisele kindlustusandjale. 

Tagasi üles